FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ 03/15/2021 - 13:32 PDF icon १६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य ;संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरण rajpatra.pdf
दुहवी न.पा.मा विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७७ 03/15/2021 - 13:28 PDF icon १५ दुहवी न.पा.मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ rajpatra.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ 03/15/2021 - 13:17 PDF icon १४ स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन,२०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७७ 02/17/2021 - 13:17 PDF icon १३ शिक्षा संसोधन २०७७ rajpatra.pdf
खाद्य सव्च्छता एवं गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७ 12/07/2020 - 13:02 PDF icon १२ खाद्य स्वच्छता एवं गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७ rajpatra.pdf
करारमा नगरप्रहरी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ 11/29/2020 - 13:00 PDF icon ११ करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ राजपत्र.pdf
कोभिड—१९ संक्रमण पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, प्रेषण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ 11/09/2020 - 11:04 PDF icon १० Covid Karyabidhi 2077 rajpatra.pdf

Pages