FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
कोभिड—१९ संक्रमण पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, प्रेषण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ 11/09/2020 - 11:04 PDF icon १० Covid Karyabidhi 2077 rajpatra.pdf
विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समबन्धी कार्यविधि २०७७ 10/19/2020 - 12:49 PDF icon ९ विद्यालय खानेपानी Duhabi rajpatra 2077.pdf
पुर्ण सरसफाई अभियान गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७ 10/19/2020 - 12:33 PDF icon ८ पूर्ण सरसफाई अभियान गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७, rajpatra.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७७ 10/19/2020 - 12:28 PDF icon ७ विनियोजन ऐेनलाई सम्सोधन गर्न बनेको ऐेन २०७७ .rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको शिक्षाा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन,२०७७ 09/20/2020 - 11:40 PDF icon ६ शिक्षा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐेन २०७७ rajpatra.pdf
प्रशासकीय कार्यविधिलाई नियमित गर्न बनेको ऐन २०७७ 06/28/2020 - 13:24 PDF icon ५ प्रशासकीय कार्यविधिलाई नियमित गर्न बनेको ऐन २०७७, rajpatra.pdf
कर तथा गैह्र कर राजश्वलाई ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ 06/28/2020 - 13:18 PDF icon ४ कर तथा गैह्र कर २०७७ rajpatra.pdf

Pages