FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
कर तथा गैह्र कर राजश्वलाई ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ 06/28/2020 - 13:18 PDF icon ४ कर तथा गैह्र कर २०७७ rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७ 06/28/2020 - 13:00 PDF icon ३ आर्थिक ऐन 2077 rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७७ 06/28/2020 - 11:00 PDF icon २ विनियोजन ऐन २०७७ rajpatra.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७ 05/14/2020 - 11:44 PDF icon १ करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ rajpatra.pdf
प्रदुषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 01/10/2019 - 15:32 PDF icon २४.प्रदुषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
घ वर्ग को निर्माण व्यवसाय इजाजत नियमावली २०७५ 01/10/2019 - 15:26 PDF icon २३ घ वर्गको लाइसेन्स नियमावली दुहबी न.पा.pdf
सम्पति कर व्यस्थापन कार्यविधि २०७५ 01/10/2019 - 15:25 PDF icon २२ सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages