FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.ब. २०७२/०७३ असार मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

कुल आम्दानी : रु.६,२२,९८,०७५.०३ 

कुल खर्च : रु.६,२०,५६,२००.०० 

बैंक मौज्दात  : रु. १,९५,६३१.०६ 

नगद मौज्दात  : रु.२६,२४३.९७ 

 

Pages