दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

मिति २०७३/११/१५ गते प्रकाशित ठेक्का नं. DBM/Sunsari/07/2073/074 को आसय पत्र

Supporting Documents: