दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आगामी आ.ब. २०७४/०७५ मा चालु योजनाको झलक